top of page

חיים ומוות בידי פקיד הבנק: הבעייתיות בחוק חדלות פירעון

משרדנו פרסם כתבה בעיתון גלובס ובה התייחסות לשינויים שבוצעו בחוק חדלות פירעון החדש בכל הקשור לצמצום שיקול דעתו של בית המשפט מחד גיסא והרחבת הכוח שניתן לבנקים מאידך גיסא והמשמעויות הרות הגורל ללקוח הפרטי.Comments


bottom of page