top of page

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה נקלע לקשיים

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה נקלע לקשיים.

משרדנו מייצג את אגודת הסטודנטים אשר מייצגת כ- 3,300 סטודנטים של המרכז ללימודים אקדמיים וזאת במסגרת בקשת הקפאת הליכים אשר הוגשה בעקבות חובות של 84 מיליון ש"ח אליהם נקלעה המכללה.


bottom of page